A  VEAB 1999-2006 KÖZÖTTI  PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEINEK  EREDMÉNYEI

2006. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Erdészeti
2
2
130

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

5
3
200

Neveléstudományi

2
0
0

Orvostudományi

2
2
130

Összesen

11
7
460

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (eFt)

I. díj

1
100

II. díj

2
160

III. díj

4
200

Összesen

7
460

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (eFt)

Győr-Moson-Sopron

7
5
330
Komárom-Esztergom 1 0
0

Veszprém

1
0
0

Zala

2
2
130

Összesen 

11
7
460

 

A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

2. díj

DEDINSZKY IMRE (Győr-Moson-Sopron megye)

Fásszárú dísznövényeknél használatos rétegezőközegek hatásának vizsgálata

 

 

3. díj

HORVÁTH SÁNDOR (Győr-Moson-Sopron megye)

Az erdőgazdálkodásban előforduló munkabalesetek és megelőzésük lehetőségeinek gazdasági szempontú vizsgálata

 

 

GAZDASÁG-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

1. díj

Boka Zsolt (Budapest)

A kánoni perjog elfeledett művelője

 

 

3. díj

KERESZTURI ÁGNES (Győr-Moson-Sopron megye)

Laikus részvétel a büntetőeljárásban

 

 

3. díj

PETROVICZ ANITA (Győr-Moson-Sopron megye)

A kötelező védőoltás megtagadásának büntetőjogi megítélése

 

 

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

2. díj

MAZZAGNÉ KRÁNITZ KATALIN (Zala megye)

A műtői kapacitás optimális kihasználása a Zala Megyei kórházban

 

 

3. díj

SZABÓ IMRE LAJOSNÉ (Zala megye)

Diplomás ápoló szerepe a terhességi toxaemia kialakulásának és szövődményeinek megelőzésében

2005. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Biológiai
1
1
100
Erdészeti
1
1
50

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

2
2
180
Környezet-,  földtudományi és energetikai
1
1
80

Matematikai és fizikai

1
1
100

Neveléstudományi

2
2
150

Nyelv- és irodalomtudományi

3
3
150

Orvostudományi

2
2
180

Összesen

13
13
990

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (eFt)

I. díj

5
500

II. díj

3
240

III. díj

5
250

Összesen

13
990

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (eFt)

Fejér

1
1
100

Győr-Moson-Sopron

4
4
310

Veszprém

6
6
400

Zala

1
1
100

Budapest

1
1
80

Összesen 

13
13
990

 

A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Timár Ilona (Martonvásár)

A növényi ivarsejtek in vivo, in vitro alapkutatása, eredményei, hasznosulása, a szaporító sejtek mikromanipulációs és biotechnológiai célú alkalmazása

ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Szigeti Nóra (Sopron)

A molyhos tölgy (Quercus pubescens WILLD) taxonómiai és ökológiai vizsgálata Sopron környéki mintaterületeken

GAZDASÁG-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

I. díj

Jankó Ferenc (Sopron)

Társadalom és lakókörnyezet dunántúli történelmi városrészekben: a műemléki városfelújítások eredményei

 

II. díj

Bóka Zsolt (Győr)

Méhészeti jog a közösségi és a magyar szabályozás tükrében

Gazdaság-, jog- és társadalomtudományi

KÖRNYEZET-, FÖLDTUDOMÁNYI ÉS ENERGETIKAI SZAKBIZOTTSÁG

II. díj

Majkuth Tamás József (Budapest)

Veszprém megye területén végzett földtani célú geofizikai kutatások eredményeinek áttekintő, összefoglaló értékelése

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dósa György (Veszprém)

Optimális és javított algoritmusok a gépköltséges ütemezési feladatra

NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Zongor Klára és dr. Purda Zsuzsanna (Veszprém)

A gyermekjogok magyarázata és kreatív tanítása

 

III. díj

Szabó Géza (Pápa)

Az óvodai hálózat kiépülése és szerepe Veszprém megyében

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Sebő József (Veszprém)

A homéroszi táj

III. díj

Simon Orsolya (Veszprém)

Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban: nyelvérzék szerepe

III. díj

Szilágyi Anikó (Veszprém)

Német családnevek a Balaton-felvidéken. Adalékok a dunántúli németek névhasználatához

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Zsidó Csilla és dr. Kassai Imre (Zalaegerszeg)

Költséghatékonyság a kevésbé invazív módszerrel operált szívsebészeti betegek ápolásában

 

II. díj

Dr. Czigány Jenő (Győr)

A mesterségesen torzított koponyák jellegzetes radiológiai elváltozásai paleopathológiai szempontból

2004. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

3

3

170

Matematikai és fizikai

1

-

-

Műszaki

1

-

-

Neveléstudományi

1

1

70

Orvostudományi

1

1

70

Történettudományi 

3

2

100

Összesen

10

7

410

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (Ft)

I. díj

4

280 000

II. díj

2

100 000

III. díj

1

30 000

Összesen

10

410 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (Ft)

Fejér

1

1

30 000

Győr-Moson-Sopron

3

2

100 000

Komárom-Esztergom

1

-

-

Veszprém

4

3

210 000

Zala

1

1

70 000

Összesen 

10

7

410 000

 

A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

GAZDASÁG- JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Agg Zoltán (Veszprém)

A megyék változó szerepe a magyar közigazgatásban

A pályamű átfogóan elemzi a megyék változó szerepét. Különösen a választások elemzése eredeti munka. A megyei önkormányzatok helyzetét elsődlegesen a képviseleti szempontból nézi, így teljes képet kapunk 1990-től, a négy választás után kialakult helyzetről.


II. díj

Bóka Zsolt (Győr)

Polgári peres eljárás Corpus Juris Hungariciben az államalapítástól a mohácsi vészig

A tanulmány a huszadik századi jogtörténetírás egyik kevéssé művelt területének, a középkori peres eljárás históriájának szenteli figyelmét, tárgyalja a magyar bírósági jogalkalmazás korai századainak intézményeit. Világos szerkezetben, lényegre törő módon láttatja a korai magyar ítélkezési gyakorlat, a processzuális cselekmények egymásutániságát, az eljárási jog néhány ma is létező intézményét. A mű szerkezete világos, stílusa szakszerűsége mellett olvasmányos is.


II. díj

Szigeti Cecília (Győr)

A környezetpolitika gazdasági eszközeinek regionális meghatározottsága

A pályamű a környezetpolitika témakörét dolgozza fel a Visegrádi országok és a korábbi EU 15 tagállama közötti viszonylatban. A szerző dicsérendő alapossággal tekinti át a szakirodalmat és a környezetvédelemre vonatkozó EU-s jogszabályokat. A szakirodalmi érvek mellett adatsorok feldolgozásával, megjelenítésével és statisztikai elemzésével támasztja alá megállapításait.


NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Tóth-Márhoffer Márta (Zirc)

Az inverz anorexia nervosa, mint a férfiak speciális testképzavara

A szerző egy újonnan leírt testképzavar, az inverz anorexia nervosa gyakoriságának feltérképezését tűzte ki célul Veszprém megyében. A dolgozat részletesen ismerteti a kórkép leírásának előzményeit, vizsgálati módszereit, a veszélyeztetett személyek jellemzőit. A szakirodalmi adatoknak megfelelően a szerző is a legveszélyeztetettebb csoportot, a testépítőket célozza meg kutatásában. A vizsgálatban felhasznált módszerek a kutatási céloknak megfelelőek. Az eredmények bemutatása és értelmezése korrekt, az interjúk szépen támasztják alá a szerző előfeltevéseit. A következtetések levonása helyénvaló.

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

I. díj

Kovács Ildikó és Szelestei Henrietta

Az ápolási protokollok alkalmazása és elemzése a belgyógyászati osztályon

A pályamű két ápolási protokoll használatának mérésével mutatja be az ápolási munka minőségi fejlődését, amely ma korszerű, a jövőben nélkülözhetetlen, de gyakorlati megvalósítása sok kórházban akadályba ütközik. A minőségbiztosítási folyamat kórházakban történő alkalmazásának alapvető feltétele az ápolási protokollok megléte, amelyek az egységes betegápolási folyamatba épülnek be. Különösen fontos ez akkor, amikor a betegellátás egységesítésére való törekvés igénye már kormányzati szinten is megjelent.

 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Hermann István (Veszprém)

A XVII. századi pápai katolikus anyakönyv vizsgálata

A szerző igen érdekes témát választott, amely tükrözi napjaink társadalomtudományi kutatásainak újszerű forrásválasztását és forrásfeldolgozó módszertanát. A dolgozat alapját képező forrás igen értékes mind társadalomtudományi, mind helytörténeti, felekezeti- és hadtörténeti szempontból is. Elemzése meggyőző, alapos.


III. díj

Dr. Lukács László (Székesfehérvár)

A Velencei-tó környékének szőlőkultúrája, présházai, borpincéi. Néprajzi tanulmány

A szerző hatalmas munkát végzett, három évtizedre visszatekintő gyűjtő- és feldolgozómunkájának eredményeit összegzi. A történeti-néprajzi módszerek mellett a folklórizmus-kutatás módszereit is alkalmazza, így dolgozata a múlttól a jelenig ível. Nemcsak leír és bemutat, hanem következtetéseket von le, folyamatokat képes szemléltetni s tanulságokkal szolgál a jövőre nézve.

2003. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

2

2

100

Kémiai

1

-

-

Környezet- földtudományi és energetikai 

1

1

50

Neveléstudományi

2

1

70

Orvostudományi

1

1

30

Történettudományi 

2

1

30

Összesen

9

6

280

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (Ft)

I. díj

2

140 000

II. díj

1

50 000

III. díj

3

90 000

Összesen

6

280 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (Ft)

Fejér

2

2

60 000

Győr-Moson-Sopron

2

1

70 000

Vas

1

-

-

Veszprém

2

1

50 000

Régión kívül

2

2

100 000

Összesen 

9

6

280 000


A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK


GAZDASÁG- JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Tatai Zoltán (Budapest)

Wallner Ernő


A szerző a monografikus igénnyel megírt, nagy ívű pályaművében egy méltatlanul elfeledett veszprémi tudós-tanár pályájának megrajzolására vállalkozott. Több éves kutatómunka eredményeként számos dokumentumot dolgozott fel – aprólékosan, a teljességgel ismeretlen részletekre is kiterjedően. A szakirodalom és a magyar földrajztörténet egésze számára is értékes a munka mondanivalója.

III. díj

Majdánné Mohos Mária és Máté Andrea (Pécs)

Borvidék a Fertő partján


A szerzők egy alapos szakirodalommal alátámasztott ismeretanyagot adnak a soproni térség borterméséről. Az igényes dolgozat témája gyakorlati jelentőségű, a vidék egyik újra felfedezett és lehetőségeket rejtő kitörési pontjával foglalkozik, túlnyomórészt a történeti folyamatok bemutatásával
.

KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁG

II. díj

Koroknai Balázs (Veszprém)

Új, környezetkímélő membrános eljárás a gyümölcslé-feldolgozásban

A tanulmány az ozmotikus desztilláció gyakorlati alkalmazásával, gyümölcslevek kíméletes besűrítését kívánja megoldani. A bemutatott eljárás a szakirodalomban közölt ismeretekre épül. A módszer segítségével jelentős mennyiségű energia takarítható meg.

NENELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Szigeti Cecília (Győr)

Az oktatás pozitív externális hatásának vizsgálata Győrben

A dolgozat témájának újszerűségét az adja, hogy az externáliák hatását az oktatás terén nem vizsgálták ilyen direkt módon, ezért eredményei gazdagítják a neveléstudományt is. Megállapításait igazolja a tényadatok feldolgozásával. A szakirodalom, így a téma elméleti feldolgozása nagyon gazdag, sokrétű és szakszerű.

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Nyakas Eszter (Székesfehérvár)

Ápolási dokumentáció az informatikai rendszerben

A dolgozat témája, az ápolási folyamat elektronikus úton történő dokumentálása, korunk elengedhetetlen követelménye, egyúttal a minőségbiztosítás követelménye is. A szerző által kidolgozott módszer tágabb lehetőséget biztosít az ápoláskutatásban. Külön érdeme a pályaműnek, a gyakorlati használhatósága.

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Dr. Gergely Anna (Székesfehérvár)

A székesfehérvári zsidóság történeti vázlata az 1945-1948 közötti időszakban

A szerző meggyőző erővel, és igen gazdag levéltári, múzeumi és sajtóanyag-apparátus felhasználásával vázolja a „vidéki” zsidóság sorstragédiájának holokauszt utáni időszakát. A Zsidó Intéző Bizottság és a Magyar Deportáltak Szövetsége, két önszerveződő érdekvédelmi csoport működésének társadalom-történetírói módszerekkel megrajzolt történetét tárja fel korrektül dokumentált és hiteles munkával.

2002. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Biológiai

4

2

120

Erdészeti

1

1

30

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

7

5

230

Környezet- földtudományi és energetikai 

1

0

0

Matematika és fizikai

2

1

30

Orvostudományi

3

2

80

Történet-, és neveléstudományi 

6

2

100

Összesen

24

13

590

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (Ft)

I. díj

3

210 000

II. díj

4

200 000

III. díj

6

180 000

Összesen

13

590 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (Ft)

Fejér

2

1

70 000

Győr-Moson-Sopron

9

7

290 000

Komárom-Esztergom

4

2

60 000

Vas 

5

2

170 000

Veszprém 

3

1

70 000

Összesen 

23

13

590 000

 A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Tóth Sándor (Zirc)

A Bakony-vidék csípőszunyog-faunája

In memoriam Mihályi Ferenc

A pályamű egy alapkutatási témát, a Bakony-vidék csípőszúnyog faunáját dolgozza fel, Ilyen tekintetben a munka rendkívüli, rengeteg terepmunkát, gyűjtőmunkát igényel. A téma feldolgozása pedig jelentős tudományos értéket képvisel. Gyakorlati jelentősége abban áll, hogy az állomány-felvételezéseket a biomonitorozásban használatos UTM térképezéssel rögzítették. A Bakony-vidéken 46 taxont mutatott ki, amely meglehetősen nagy fajszám, közülük kettő a hazai faunára nézve is új faj.

II. díj

Kulcsár László (Sárvár)

Hegyaljai rétek (Sitke–Városmiske) botanikai állapotelemzése

A szerző egy új, természetvédelmi szempontból rendkívül érdekes területet talált a VEAB régióban, amely a nedves élőhelyek ritka fajait tartalmazza. Dolgozata tényfeltáró jellegű, szakmailag megalapozott, komplex szemléletet igényel sok terepmunkával. A hegyaljai réteken talált 23 védett növényfaj előfordulása indokolja a terület védelmét. Ez az élőhely különös értéket jelent, erről a szerző szakszerű florisztikai és vegetációökológiai feldolgozást ad valamint a terület védettségére vonatkozóan részletes kezelési javaslatot is tartalmaz.

ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Dr. Egri Borisz (Mosonmagyaróvár)

Fascioloides magna (Bassi, 1875), Magyarország.(Epicrisis, status praesens, futurum?)


A dolgozat jó történeti és irodalmi áttekintést nyújt az amerikai májmétely elterjedéséről, morfológiájáról és fejlődésmenetéről, annak kártételéről és a védekezési lehetőségekről.

GAZDASÁG- JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Somfai Attila (Győr)

Kisalföldi mezővárosok településszerkezetének geomorfológiai szemléletű múltfeltárása, értékvédelme és jövőképe


A dolgozat alapvető értéke, hogy alapos munkával, tudományos igénnyel elkészített mű. Témaválasztására, eszközeire jellemző, hogy feleleveníti a klasszikus településföldrajz hagyományait, eszközrendszerét és irodalmát. A szerző témaválasztása újszerű, mivel a „kisváros” kisalföldi jellegzetességeit veti össze az alföldi példákkal. A szerző alapos elméleti és gyakorlati áttekintést ad a problémáról ábrákkal és szakirodalmi hivatkozásokkal gazdagon ellátott dolgozatában. Gondolatmenete logikus, a mondanivaló szempontjából fontos információanyagot kellően uralja. A munka hiánypótló abban a tekintetben, hogy az elmúlt időszakban a kisalföldről ilyen átfogó néprajzi, földrajzi szemléletű tanulmány nem született.

II. díj

Csík Attila (Győr)

A jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés és a jogalkalmazói gyakorlat Győr-Moson-Sopron megyei bíróságok határozatai tükrében


A dolgozat szerzője a kábítószeres bűnözés legveszélyesebb vonulatával a jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés kérdéséről ír. Áttekinti a téma történetét, jelenlegi vitáit és a legégetőbb kérdésekben megalapozottan foglal állást. A pályamű kimerítően tartalmazza a régió bírói gyakorlatát. A kiemelt példák szemléltetőek és közérthetőek. Állásfoglalásai elméletileg megalapozottak, a munka mind a kodifikáció, mind az ítélkezési gyakorlat alakítása szempontjából igen értékes.

II. díj

Grosz András (Győr)

Iparági és regionális klaszterek súlyának mérése a Pannon Autóipari Klaszter példáján


A dolgozat hazai viszonylatban nagyon újszerű. A szerző aktuális témát dolgoz fel kellő irodalmi megalapozottsággal és módszerességgel. A tanulmányban bemutatott klaszterek lesznek a jövőben a fejlett piacokon folyó verseny fő szereplői, alacsony költséggel és magas érték hozzáadással.

III. díj

Horváth Szabina (Győr)

A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása a mennyiségi határok tükrében, valamint a vegyészszakértő jelentősége és szerepe

A tudományos igényességgel készült pályamű bemutatja a kábítószerek különböző fajtáit, azok hatását. Történeti áttekintést ad, elemzi a szakértői feladatokat és jogeseteket, felvázolja a várható következményeket és útmutatást ad, a jogszabály-alkotási feladatokkal kapcsolatosan is.

III. díj

Bazsó Martina (Győr)

A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények a családon belül

A szerző által választott témák (kiskorúak veszélyeztettsége, családon belüli erőszak) sajnálatosan aktuálisak mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A pályamű eredeti gondolatokat is tartalmaz, a bírói gyakorlat bemutatása és elemzése során vitába száll egyes jogi megoldásokkal, kifejti kételyeit, és új megoldásokat kínál. Fő megállapításait a szakirodalommal, gyakorlati példákkal és statisztikai mutatókkal, ábrákkal támasztja alá.

MATEMATIKA ÉS FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Török Tamás és Szilágyi László (Esztergom)

Babilon-készletek a geometriai ismeretszerzésben

A pályázat fő értéke a téma kiváló rendszerezése, a szemléltető ábrák nagy száma és a pedagógiai igényesség. A kézirat remek kézikönyvül szolgálhat óvodákban és általános iskolákban tanítóknak.

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

II. díj

Dr. Kovács Imre (Szombathely)

Atorvasztatin pleiotop hatása primer hyperkoleszterinémiás betegek eseteiben

A dolgozat témája aktuális, ugyanis az FMD biztos kezű használata, statin gyógyszerelés mérhető a hatásainak követése a hazai irodalomban nagyon hiányos. A mű ennek megfelelően fölöttébb eredeti. A felmerülő kérdések taglalása tudományos igényű, ugyanakkor jól érthető megfogalmazása mind a gyakorló orvos, mind a kutató számára jól értelmezhetőek.

III. díj

Dr. Czigány Jenő (Győr)

A magyarországi ásatag mikrocephal koponyák

A szerző korábbi kutatásait egészítette ki a pályamunkában szereplő vizsgálatokkal. A dolgozat nagyrészt a régióban szerzett tapasztalatokra épül. A téma érdekes határterületi kérdés: a régészet és az orvostudomány mezsgyéjén levő anyagot dolgoz fel, elsősorban a régész szempontjából, de nagyonis orvostudományi témáról van szó. A dolgozat jelentősége elsősorban az érdekességében van. A kutatás nem kis munkát követelt, a fellelt koponyák vizsgálata korszerű, a koponya űrtartalmának mérése eredeti gondolat.

TÖRTÉNET- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Lukács László (Székesfehérvár)

Kossuth Lajos a magyar néphagyományban

A szerző Kossuth Lajos a magyar néphagyományban betöltött szerepének feldolgozására vállalkozott. A tanulmány a magyar elbeszélő-hagyomány Kossuth Lajosával foglalkozik úgy, hogy nem csupán Kossuth életútjának adatait, hanem a rá vonatkozó régiónkban gyűjtött folklórszövegeket, történeti mondákat és szépirodalmi műveket vizsgálja és mutatja be egészen napjainkig.

I. díj

Dr. Wagenhoffer Vilmos (Esztergom)

A halottkultusz és annak megjelenési formái a történeti Kirva község (ma Máriahalom) temetőiben

A dolgozat írója tiszteletreméltó feladatra vállalkozott, egy község (Máriahalom) valamennyi temetőjének sírjeleit feltérképezte, a formai jegyek alapján csoportosította és elemezte, majd pedig a környék temetőinek sírjeleivel összehasonlította. A szerző célkitűzése nagyon eredeti. A temetők néprajzi vizsgálatában ez a pályamunkának az eredménye a régiónkban számottevő. A mű adatgazdagsága jó alapot biztosít a további kutatás számára.

2001. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Agrártudományi

1

-

-

Biológiai

1

1

70

Erdészeti

1

1

50

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

3

3

130

Kémiai 

1

1

50

Környezet- földtudományi és energetikai 

2

2

100

Orvostudományi

2

2

100

Történet-, és neveléstudományi 

7

6

260

Összesen

18

16

760

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (Ft)

I. díj

3

210 000

II. díj

8

400 000

III. díj

5

150 000

Összesen

16

760 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (Ft)

Budapest 

1

1

30 000

Fejér

3

3

130 000

Győr-Moson-Sopron

3

3

170 000

Komárom-Esztergom

2

2

60 000

Vas 

4

4

200 000

Veszprém 

4

3

170 000

Zala

1

0

0

Összesen 

18

16

760

A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

I. díj

BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

Molnár Gábor (Tihany)


Környezetszennyező anyagok hatása elemi idegi folyamatokra a nagy mocsári csiga idegsejt membránján

A pályamű a régió nemzetközi hírű neurobiológiai iskolájának hagyományaira épül, ugyanakkor a felvetett probléma nemcsak regionális szintű. A környezetvédelem szempontjából fontos toxikológiai kérdés egy jelentős vetületét dolgozza fel. Fő megállapításai eredetiek, sok szakmai kérdést világít meg, helyesen mutat rá a megoldandó további problémákra. Erőssége a módszerek sokoldalúsága.


ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
<
Dr. Kovács Imre (Szombathely)


Az aszpirin kezelés vaszkuláris hatása acetilszalicilsav reszponder és non-reszponder betegek primer prevenciójában

A szerző endotel funkció szempontjából indifferens kezelést kapó esszenciális hypertóniás betegek aszpirin rezisztenciáját, továbbá az aszpirin non-invazív módon detektált, endotelre gyakorolt hatását vizsgálta az említett betegcsoportnál. A hypertóniás betegeket ASS reszponderitás szempontjából két csoportra osztva, az aszpirin dózisát emelve meghatározta az endotel funkció változás ASS dózisfüggőségét és az ASS rezisztencia változását. Megállapította, hogy a korábbi irodalmi adatokkal ellentétben organikus érbetegség hiányában, csupán kóros endotel funkció eseteiben is hatásosnak bizonyult az aszpirin vaszkuláris szempontból.


TÖRTÉNET- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Székely Zoltán (Győr)


A győri vár XVI. századi reneszánsz kapui


A szerző a Dunántúl egyik legfontosabb 16. századi építészeti művének jeles részleteit veszi szemügyre a művészettörténet módszereivel. A győri várkapuk mesterének meghatározása fontos részlettéma. A kapuk attribúciója fontos új eredmény, s ennél is fontosabb, hogy a dolgozat föltárja Feabosco tájékozódásának forrásait, s a győri kapukat beleállítja a felső-itáliai reneszánszban zajló stilisztikai változások élő folyamatába.

II. díj

ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG


Vig Anikó (Sopron)

<>A farkasgyepüi és csehbányai bükkös újulatok egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata a különböző felújítási stádiumban lévő állományokban

A szerző elsősorban a gyakorlat oldaláról közelíti meg a címben felvetett problémát. A bakonyi erdőgazdálkodás egyik nagy feladata, az egyre fogyatkozó bükkösök fenntartása és területük gyarapítása. A dolgozat a régió erdőgazdálkodásának egyik alapvető, helyi problémáját tárgyaló munka.


GAZDASÁG-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG


Agg Zoltán (Veszprém)


Regionális beosztás és választási rendszer lehetőségei Magyarországon

A szerző rendkívül aktuális témakört választó dolgozatában mind az EU-csatlakozás, mind a hatékony közigazgatás szempontjából értelmezhető aktuálpolitikai és alkotmányjogi problémákat igyekezett feldolgozni. Gazdag szakirodalmi ismeretekről tanúskodik. Elemzi a régiók kialakításának nemzetközi és hazai gyakorlatát.


Dr. Turbuly Lilla (Sopron)


A tisztességes eljárás a polgári jogi jogvitában

A dolgozat egyre időszerűbbé váló témát taglal. A gyakorlatban kifejtett jogelveket összehasonlítja a tételes jogi szabályozással, s ennek során helytálló megállapításokat tesz. Oktatási célra kiválóan használható.


KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁG


Lakatos Gabriella (Veszprém)


A régióbeli kisvállalkozások műszaki fejlesztéseinek lehetőségei

A pályázó a növényolaj biotechnológiai feldolgozásának két lehetőségét vizsgálja. Bár, ezeket az enzimkatalizált folyamatokat egyelőre másutt is csak laboratóriumban vizsgálják, a kísérleti eredmények nagyban hozzájárulhatnak környezetbarát módszerek majdani

KÖRNYEZET-, FÖLDTUDOMÁNYI ÉS ENERGETIKAI SZAKBIZOTTSÁG


Dr. Péntek Kálmán (Szombathely)


Matematikai módszerek a karsztjelenségek vizsgálatában

A dolgozat olyan alapkutatási témával foglalkozik, amely a régióban elterjedt karsztos területek felszínfejlődésének, geomorfológiájának megértéséhez szorosan kapcsolódik. A szakirodalmi feldolgozás példamutatóan alapos. A munka szerkezete áttekinthető, logikus.


Dr. Veress Márton (Szombathely)

A Káli-medence homokkő anyagú kőtengerinek pszeudokarrjai

A dolgozat a Káli-medence jellegzetes földtani képződményei, a kőtengerek pszeudokarr formáival foglalkozik, elsősorban a szentbékkállai kőtenger formakincsét taglalva. A pályamű fő érdeme az oldódási formák osztályozása és alapos morfometriai jellemzése, valamint a formák szép dokumentálása.


TÖRTÉNET- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Dr. Darai Lajos Mihály (Székesfehérvár)


Friedrich Hayek alkalmazott nevelésfilozófiája: azonos tudományos módszerrel alkotott egységes világkép a természet-, ember- és társadalomismeretek oktatása számára

A szerző részéről Hayek rendszerének ismerete fölényes szakmai kvalitásokat sejtet, s ez feltétlenül elismerésre méltó. A pályázó világosan érti, a jelenkori hazai szellemi folyamatokban milyen jelentősége van – lenne – Hayek filozófiája, közgazdaságtana, ismeretelmélete szélesebb körben való elterjesztésének. Az erre vonatkozó értelmezése helytálló.


Dr. Lukács László (Székesfehérvár)

Duna kétparti települések Magyarországon, különös tekintettel a történeti Komárom és Esztergom megyei városokra. Település-néprajzi tanulmány


A szerző rendkívül értékes kutatást és feldolgozást végzett a Duna kétparti településekre vonatkozóan. A téma felvetése az integráció korszakában különösen időszerű. Dolgozata egyszerre történeti, földrajzi és település-néprajzi, e szaktudományok eredményeit kiválóan ötvözte. A településfejlesztési szakemberek számára értékes anyagot tartalmaz, tovább-gondolkodásra késztet.

III. díj

GAZDASÁG-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Dusek Tamás (Budapest)

A vásárlóerő-paritás elmélet

A szerző a dolgozatban foglalkozik vásárlóerő-paritás kiszámításának alapkérdéseivel, az elmélet tesztelésének általános tapasztalataival, valamint a területi és időbeli árszínvonalak problémájának összehasonlításával. Az élvezetes stílusú és aktuális példákkal fűszerezett pályamű minősíthető egy igen tartalmas irodalmi összefoglalónak.


ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Szabó Péterné (Szombathely)


A betegemelés során kialakult hátfájdalmak nyomában


A betegek mozgatása az egyik legjelentősebb ápolási feladat, preventív jelentősége van a decubitus, a pneumonia és a thromboembolia kialakulásának megelőzésében. A problémafelvetés a mindennapi munka során, mind a beteg, mind az őt ellátó ápolót érinti. Az ápolók hátfájdalmáról szóló tényfeltáró kutatás hangsúlyozni kívánja, milyen nagyfokú problémával állunk szemben. A dolgozatban feltárt javaslat lehetőségével élve, a jövőben a magyar kórházaknak - a betegmozgatás, betegemelés témakörben - saját munka-védelmi területükön kell előrelépéseket tenni.


TÖRTÉNET- ÉS NEVELÉS-TUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG


Dr. Demeter Zsófia (Székesfehérvár)


„Ország lappangott itt, amikor nem vala ország” A református és a római katolikus felekezet Zámolyon

A szerző széleskörű levéltári kutatásokra, a helytörténeti irodalom, a sajtó és kézirattári forrásokat hasznosítva kronologikus rendben – lelkészek és tanítók tevékenységét központba állítva – mutatja be a zámolyi református és katolikus egyház új- és legújabbkori történetét.


Dr. Kemecsi Lajos (Tata)


Mezővárosi élet a hagyatéki leltárak tükrében

A tanulmány a nemzetközi és hazai társadalomtörténeti, néprajzi szakirodalom naprakész ismeretében vizsgálja meg, miként használhatók fel az anyagi kultúra kutatásában a Tata-Tóvárosi hagyatéki leltárak, amelyek főként a tatai kézművesek társadalomtörténetének feltárásához nyújtanak információkat.


Dr. Wagenhoffer Vilmos (Esztergom)


Fejezetek Esztergom - Kertváros történetéből

A szerző több évtizedes szorgos kutatómunka összegzéseként gazdagon illusztrálva mutatja be Esztergom – Kertváros kialakulását és 20. századi fejlődéstörténetét. A krónikás alaposságával írt munka tükrözi azt a folyamatot, amely során Esztergom külterületi lakott helyeiből létrejön a város urbanizált peremvidéke.2000. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott

Díjazott

 Összeg(eFt)

Erdészeti

1

-

-

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

5

5

190

Kémiai 

1

-

-

Környezet- földtudományi és energetikai 

1

-

-

Orvostudományi

2

2

120

Történet-, és neveléstudományi 

7

6

300

Összesen

17

13

610

A díjazott pályaművek megoszlása

 Helyezés

Pályázat száma

Összeg (Ft)

I. díj

4

280 000

II. díj

3

150 000

III. díj

6

180 000

Összesen

13

610 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

 Megye

Benyújtott 

Díjazott 

Összeg (Ft)

Budapest 

1

1

30 000

Fejér

2

2

100 000

Győr-Moson-Sopron

5

4

160 000

Komárom-Esztergom

2

2

80 000

Vas 

4

3

170 000

Veszprém 

2

1

70 000

Zala

1

-

-

Összesen 

17

13

610

A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

GAZDASÁG- JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Jungi Eszter (Győr)

Az újszülött megölésének és a magzatelhajtás cselekményének büntetőjogi megítélése

A szerző célja az volt, hogy a magzatvédelem összetett területén belül rávilágítson a büntetőjogi szabályozás szerepére, bemutatva a demográfiai tényezőket, a történeti fejlődést, a hatályos magyar jogszabályok főbb jellemzőit és a gyakorlati alkalmazás bizonyos nehézségeit. A feladatot kiválóan, új megoldásoktól sem visszariadva oldotta meg.

III. díj

Háry András (Budapest)

A minőségügyi rendszerfejlesztés aktuális kérdései az iparban, különös tekintettel a regionális és elsősorban nyugat-magyarországi sajátosságokra

A tanulmány első része a rendszerfejlesztés elméleti oldalát mutatja be, kitérve a téma tudományos irodalmának feldolgozására is. A második rész egy széleskörű vállalati kutatás eredményein keresztül a konkrét regionális sajátosságokkal foglakozik. A dolgozat következtetései előremutatóak és a régió versenyképességét fokozó teendőket fogalmaz meg a szerző.

III. díj

Kacz Károly és Hegyi Judit (Mosonmagyaróvár)

A magángazdaságok helyzete és szerepe, fejlődésük perspektívái a nyugat-dunántúli régióban

A tanulmány kiemelkedő érdeme a témaválasztás, mert a vidékfejlesztés alapvető és megoldásra váró gazdálkodási formájának elemzését tűzi ki célul. Az összeállított táblázatok, grafikonok aktuális információt szolgáltatnak a nyugat-dunántúli régió három megyéjének  mezőgazdálkodásáról, megfelelő alapot nyújtva az elemzésre.

III. díj

Dr. Király Réka (Győr)

A gyermekek veszélyeztetettségének okai

A pályázó a veszélyeztetett gyermekek helyzetét és azok védelmének módozatait elsősorban szociológiai szempontból vizsgálja. Ezen cél jogi eszközeit a  gyámhivatalokra vonatkozó jogszabályok tekintetében mutatja be. A gyermekvédelem állami és társadalomi eszközrendszere összekapcsolásának jelentőségére hívja fel a figyelmet.

III. díj

Takács Dóra (Győr)

A tanúvallomás értékelésével kapcsolatos gyakorlati problémák. Középpontban a különlegesen védett tanú, mint új jogintézmény

A pályamunka célja, hogy feltárja a tanúvallomás értékelésének nehézségeit; összefogott vázlatát adja a gyakorló bírák által jól ismert ezzel kapcsolatos problémakörnek és gondolatokat ébresszen a lehetséges megoldásként szolgáló alternatívák bemutatásával.

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Kovács Imre (Szombathely)

Tartós hatású verapamil és trandolapril hatása esszenciális hypertóniás betegek endothel funkciójára

A pályamű az endothel diszfunkció kérdésköreiről a régióban szerzett tapasztalatokra épül. A témát széleskörű irodalmi ismeretek alapján dolgozza fel, a vizsgálati módszerek korszerűek, a vizsgálati eredmények jelentősek.

II. díj

Dr. Mezőszentgyörgyi László (Székesfehérvár)

Dunaújváros tanulóifjúsága testalkati és erőnléti (fittségi) állapotának vizsgálata az EUROFIT teszt együttesével
(1992-2000)

A pályázat a dunaújvárosi ifjúság testalkati és fittségi állapotát vizsgálja tudományos igényességgel. Hatékonyan járulhat hozzá más városokban végzett vizsgálatokkal való összevetésben a tanuló ifjúság erőnléti állapotának fejlesztéséhez.
 

TÖRTÉNET- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Melega Miklós (Szombathely)

 Szombathely gázellátásának története a dualizmus korában

Ez a pályázat nem csupán várostörténeti, hanem országos jelentőségű is, hiszen a hazai gazdaságtörténeti kutatásban is ritkán vizsgált területet ölel fel. Kitűnő és alapos tanulmány sokévi munka eredménye.

I. díj

Sebő József (Veszprém)

Moira. Dr. Brusznyai Árpád élete és kora
I. Pályafutása 1956-ig

A szerző hézagpótló munkát végzett azzal, hogy feldolgozta dr. Brusznyai Árpád 1956 előtti pályafutását. A kitűnő, olvasmányos stílusú adat-gazdag dolgozat egyaránt felhasznál kiadott és meg nem jelent publikációkat, hivatalos és magán iratokat, valamint kor- és sorstársakat. A munka alapul szolgálhat egy elkészülő monográfiához.

II. díj

Dr. Demeter Zsófia (Székesfehérvár)

Székesfehérvár nekünk magyaroknak a városok városa
Szent István ünnepi éve Székesfehérvárott 1938-ban

A pályamunka Székesfehérvár Szent István emlékévét mutatja be a korabeli sajtó, levéltári források, filmhíradók és írásos valamint szóbeli visszaemlékezések felhasználásával. Szakszerűen és jól feldolgozott, színvonalas tanulmány.

II. díj

Dr. Kemecsi Lajos (Tata)

Adatok a tatai fazekascéh történetéhez

A dolgozat a tatai fazekasok történetéhez hoz új adatokat és összefüggéseket. Rendkívül gazdag és sokoldalú a felhasznált szakirodalom, a tanulmány új összefüggéseket tár fel.

III. díj

Dr. Wagenhoffer Vilmos ( Esztergom)

Úny község története

Az irat- és térképmásolatokkal, fotókkal gazdagon illusztrált pályamű az őskortól napjainkig mutatja be Úny község történetét. A falumonográfia több évtizedes kutatómunka színvonalas eredménye.

III. díj

Zsidi Zoltán (Szombathely)

Konfliktuskezelés a rendelőben

A dolgozatban foglaltak magatartászavarokkal küzdő fiatalkorúak és gyerekek viselkedésének megváltoztatásához nyújt gyakorlati segítséget. A téma kidolgozásának elméleti részei kissé elnagyoltabbak, de ezt a gyakorlati felhasználhatóság érdekében tett példák és útmutatók bőven ellensúlyozzák.
 
1999. ÉVI PÁLYADÍJ-EREDMÉNYEK

A pályamunkák szakbizottság szerinti megoszlása

 Szakbizottság

Benyújtott (db)

Díjazott (db)

Összeg (Ft)

Biológiai

3

 3

 150 000

Gazdaság-, jog és társadalomtudományi

5

 2

 60 000

Környezet-, földtudományi- és energetikai

1

 1

 50 000

Matematikai és fizikai

2

 -

 -

Orvostudományi

1

 1

 70 000

Történet-, nyelv- és neveléstudományi

9

 7

 290 000

Összesen

21

14

620 000

A  díjazott pályaművek megoszlása helyezés szerint

 Helyezés

Pályázatok száma (db)

Összeg (Ft)

I. díj

3

210 000

II. díj

4

200 000

III. dij

7

210 000

Összesen

14

620 000

A pályamunkák megyénkénti megoszlása

Megye

Benyújtott (db)

Díjazott (db)

Összeg (Ft)

Fejér

2

1

50 000

Győr - Moson - Sopron

5

3

130 000

Komárom - Esztergom

2

2

80 000

Vas

5

3

150 000

Veszprém

4

3

150 000

Zala

3

2

60 000

Összesen

21

14

620 000


A DÍJAZOTT PÁLYÁZATOK

BIOLÓGIAI  SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Vig Károly

A szombathelyi Savaria Múzeum bogárgyűjteménye I.
Podlussány Attila levélbogár gyűjteménye (Coleoptera: Chrysomelidae sensu lato)

A pályázat a hazai faunisztikai kutatások színvonalas és értékes darabja. Eredményei nyomán jelentősen nőtt a Szombathelyi Savaria Múzeum Coleoptera gyűjteményének tudományos értéke, a VEAB régió faunisztikai feltártsága.

II. díj

Dr. Nowinszky László

Fénycsapdás gyűjtési adatok korrekciójának módszere növényvédelmi prognosztikai célokra

A Szerző tizenegyféle környezeti tényező hatását vizsgálta a vetési bagolylepke fénycsapdázási eredményességét illetően. A pályamunka elméleti és gyakorlati nézőpontból is érdekes probléma újszerű, komplex megközelítését tartalmazza.

III. díj

Farkas Anna

A Balaton nehézfém szennyezettsége. Balatoni halak alkalmazása a tó nehézfém szennyezettségének monitorozásában

A Szerző a vonatkozó irodalom alapos feldolgozása segítségével jó áttekintést ad a Balaton nehézfém-szennyezettségének alakulásáról az elmúlt 20 év során. A második rész két egymást követő év vizsgálati eredményei alapján bizonyítja, hogy bizonyos balatoni halfajok alkalmasak lehetnek a biomonitorozás céljaira, a  szennyezettség területi és évszakos különbségeinek kimutatására.

GAZADASÁG-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
SZAKBIZOTTSÁG

III. díj

Dusek Tamás

A regionális gazdasági elszámolások elméleti problémái

A pályamunka a területfejlesztés szempontjából lényeges elméleti kérdést tárgyal, aminek a régió folyamataihoz áttételes kapcsolódásai vannak. Az elemzés korrekt és tudományos értelemben véve színvonalas.

III. díj

Takács Dóra

A fogvatartott védelemhez való joga – különös tekintettel a kapcsolattartás jogára – és a gyakorlat

A Szerző a fogvatartott védelemhez való jogát tárgyalja elemző módszerességgel, különös tekintettel a kapcsolattartás jogára és a kialakult, ill. kialakulófélben lévő gyakorlatra is. Az elméletet a gyakorlattal ötvözve, közérthetően mutatja be.

KÖRNYEZET-,  FÖLDTUDOMÁNYI ÉS  ENERGETIKAI SZAKBIZOTTSÁG

II. díj

Baross Gábor és Gellai Mária

A természetvédelem földtudományi értékei a Balaton-felvidék térségében

A pályamunka fő erénye a Balaton-felvidék földtani jellegű természeti értékeinek és a térség földtani alapszelvényeinek leltárba vétele. Ezek a listák a mellékelt térképekkel együtt kiválóan felhasználhatók lehetnek, mind az általános iskolai, mind a közép- és felsőfokú földtudományi oktatásban.

ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Czigány Jenő

Adatok a rendellenes méretű és alakú ásatag gyermekkoponyák paleopathologiai elemzéséhez

A Szerző a régészeti feltárásokból származó gyermekkoponyák nagyság és alakbeli anomáliáit vizsgálta, és részletesen tárgyalta ezek paleopathológiai jelentőségét. A kérdésfelvetés újszerű, jogos, mivel a történeti embertani feldolgozásokban hazánkban csak eseti közlések ismertek e témakörben.

TÖRTÉNET-, NYELV- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

I. díj

Dr. Mezei Zsolt

A Choleránok Számkivetett Esztendejében”
Az 1831. évi kolerajárvány története Pápa városában

A szerző a történetírás által mindeddig elhanyagolt témát dolgozott fel a szakirodalom és a feltárt levéltári dokumentumok segítségével. Pápa várostörténeti irodalmát nemcsak egy új aspektusból gazdagítja, hanem hozzájárul több vitás kérdés tisztázásához is.

II. díj

Dr. Demeter Zsófia és Várnai Zoltán

Forgatókönyv és adattár a „Fehérvári pillanatok -  a 30-as évek” című történeti dokumentumfilm kapcsán

A Szerzők történeti dokumentumfilmet készítenek Pattantyús-Ábrahám Emánuel  harmincas években készült amatőr filmjét véve alapul. Ennek a nehéz, aprólékos történeti és filmtechnikai munkának a krónikáját írták le. Kidolgozták a történeti dokumentumfilm adattárát, felmérték a felhasználható és a filmben felhasználandó forrásokat és elkészítették a forgatókönyv szinopszisát.

II. díj

Dr. Wagenhoffer Vilmos

Esztergom – Kertváros alapfokú oktatásának története különös tekintettel az Arany János Általános Iskola történetére

A pályázat igen szakszerű, gondos forráskutatásra épül, feldolgozottsága jó. Iskolatörténeti, helytörténeti, személyiségtörténeti szempontból is értékes munka.

III. díj

Gyüszi László

Tanulmányok a szomori és somorodi Pázmándy család történetéhez

A tanulmány gazdag adalékokkal szemlélteti egy Komárom vármegyében élő nemesi család XVIII. századi életét. Jórészt eddig publikálatlan anyagra épülő megállapításai hozzásegítenek ahhoz, hogy árnyaltabb képet kapjunk köznemességünk mindennapjairól.

III. díj

Rácz Erika

A magyarosodás és a magyarosítás útja a Mura mentén

A szerző célja volt a muramenti horvát népcsoport oktatás-történetének megírása acélból, hogy megismertesse néhány horvát falu beolvadásának folyamatát. Lelkiismeretesen dolgozta fel a szakirodalmat, és gondos kutatómunkát végzett püspöki levéltárakban, plébániákon valamint az illetékes tanfelügyelőségek és iskolaszékek irattárában.

III. díj

Söptei István

Sárvár-vidéke és Kemenesalja az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadságharc idején

A Szerző az eddig megjelentetett publikációk, rendelkezésre álló adatok alapján a történeti Vasvármegye egy, földrajzilag is szoros kapcsolatban álló területének másfél évszázaddal korábbi történetének megírására tett kísérletet. A pályázat a kisrégió honismeretének bővítését szolgálja.

III. díj

Zsidi Zoltán

Kegyesrendi tanítók (piarista tanárok) és gimnáziumok a DNY-i régióban, Kanizsán és a társadalmi valóság

A szerző a dolgozatban a nagykanizsai piarista gimnázium tevékenységét mutatja be az 1765-1945 közötti időszakban. A dolgozat különös értéke a nagyszámú tényanyag és a források pontos filológiai közlése.